Karikachi-kogen, Shintoku Town, Kamikawa-gun,
Hokkaido 081-0039
Tel.81+156-64-7111 Fax.81+156-64-6282